قوانین گمرکی
خدمات ترخیص کالا وخدمات بازرگانی قندچی

قوانین گمرکی

عبور داخلي ماده٥٩ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل…

ادامه خواندن
قوانین گمرکی
خدمات ترخیص کالا وخدمات بازرگانی قندچی

قوانین گمرکی

عبور خارجي ماده٥٣ ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي بهمنظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجازديگري، تحت نظارت…

ادامه خواندن
بستن منو